about pacific wood

ภารกิจของเรา คือมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรามีตัวเลือกของไม้แปรรูปที่มีคุณภาพสูง ไม้วีเนียร์ธรรมชาติ ไม้วีเนียร์เอ็นจิเนีย
WHAT WE ACHIEVE

ภารกิจของเรา คือมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า เรามีตัวเลือกของไม้แปรรูปที่มีคุณภาพสูง ไม้วีเนียร์ธรรมชาติ ไม้วีเนียร์เอ็นจิเนีย