สมาชิก
บริษัท แปซิฟิคค้าไม้ จำกัด นำเข้าท่อนซุงไม้จากต่างประเทศทั่วโลก นำมาแปรรูป เป็นไม้บาง (วีเนียร์)
ที่มีความหนาไม่เกิน 3 มม. ตามมาตรฐานยุโรป จากประสบการณ์ในการคัดเลือกไม้มากกว่า 30 ปี

Login:

LOGINREGISTER