Recompose Veneer

(T-series,FW-series)
1.ปอกไม้

นำไม้ซุงที่จะใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมสีมาปอกเป็นไม้วีเนียร์แล้วตัดแต่งให้ได้ขนาดที่เหมาะสม

2.การย้อมสี

นำแผ่นไม้วีเนียร์ที่เตรียมไว้เข้าย้อมสี เพื่อให้ได้สีที่ต้องการ

3.การจัดเรียงชั้นสีของไม้

จัดเรียงสีของไม้ veneer ที่ย้อนมานั้นให้ได้ลวดลายตามที่ต้องการ หมายเหตุ ลายไม้ที่ได้ออกมานั้นให้ดูจากการเรียงของสีชั้นไม้ veneer ในแนวตั้ง

4.เข้าเครื่องผ่านกาว

นำวีเนียร์ที่จัดเรียงเป็นชั้นสีไว้แล้วในขั้น ตอนที่ 3 ไปเข้าระบบทากาวทีละแผ่น แล้วนำไม้ที่ทากาวแล้วนั้นจัดเรียงเป็น ชั้นสีให้ได้ตามที่ได้เรียงไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในการเปลี่ยนจากไม้วีเนียร์หลายๆสีที่เรียงกันให้กลายเป็น veneer สีใหม่ที่เกิดจากการผสมของไม้ วีเนียร์ หลายๆสี

5.การอัดประกบ

นำวีเนียร์ที่จัดเรียงเป็นชั้นสี และทากาวในขั้นตอนที่ 4 มาเข้าเครื่องกดอัดเพื่อให้เป็นขั้นไม้ที่มีสีตามที่ออกแบบ ลายไม้ไว้

6.การเตรียม block ไม้ให้ได้ขนาด

นำไม้ veneer ที่อัดได้เป็นก้อนมาตัดขอบให้เรียบให้ได้ขนาดตามที่ต้องการเพื่อเข้าสู่กระบวนการฝานให้เป็นไม้ veneer ต่อไม

7.การฝาน

นำก้อนไม้ที่เล็ม และเก็บความเรียบร้อยแล้วนั้นขึ้นฝานโดยตั้งด้านลายไม้วีเนียร์ที่เรียง เป็นลายใหม่ขึ้นมาให้เป็นด้านฝาน ไม้วีเนียร์ที่ฝานได้ออกมานั้นก็จะเป็นวีเนียร์ลายใหม่ที่เรา ได้เรียงไว้ในขั้นตอนที่ 2

Login: